Tepelný výměník Bowman Solar Titan 70 kW (pro tepelná čerpadla a solární ohřev) + 10 let záruka

« zpět

Popis produktu:

Titanový výměník určený speciálně pro ohřev bazénové vody s obsahem soli. Teplosměnná plocha je vytvořena z trubiček z materiálu Titan, který je možno použít tam, kde nerez nestačí.

Titanové výměníky tepla BOWMAN slouží k ohřevu bazénů se slanou a chlorovanou vodou. Díky použitému materiálu, Titanu jsou vysoce odolné proti slané a chlorované vodě.

Výměníky předávají teplo z primární (topné vody) do bazénové vody. Topná voda může být připravována v různých zdrojích o různé teplotě. Zdroje se také mohou lišit svým výkonem, počtem kW. Teplota topné vody a výkon zdroje jsou výchozími údaji pro navržení správné velikosti výměníku.

Více informací o tom, jak fungují bazénové výměníky tepla BOWMAM Vám sdělujeme tyto informace:

Výměník musí být vždy navržen tak, aby dokázal předat výkon zdroje do bazénové vody, jinak by zdoj neměl kam teplo dávat a přehříval by se. Titanové výměníky tepla BOWMAN se dodávají ve třech základních velikostech:

 • 40 kW
 • 60 kW
 • solar 70 kW
 • + větší výměníky na zakázku

Pro nabídku správného výměníku tepla podle Vašeho zadání nás prosím kontaktujte greenlion@c-mail.cz

 

 


Popsaný rozebraný výměník Bowman

 

Ohřevem bazénu si zvýšíte komfort koupání a zajistíte prodloužení koupací sezony. V závislosti na kvalitě izolace bazénu a na způsobu zastřešení bazénu se sezona prodlouží o několik týdnů až měsíců u nezakrytých a zastřešených bazénů. Pokud máte vnitřní bazén s dostatečným ohřevem tak si samozřejmě zajistíte koupání celoroční.

Nejlevnější je samozřejmě ohřev pomocí slunce, tedy solární ohřev. Ten můžeme rozdělit na:

 • skutečně jednoduché systémy, v podstatě černé plastové trubky nebo kolektory umístěné v blízkosti bazénu, které absorbují teplo ze slunce a předávají ho do bazénové vody. U těchto systémů bazénová voda přímo proudí uvnitř kolektorů a přebírá si s nich teplo.
 • Složitější solární systémy používají kvalitní deskové nebo vakuové kolektory umístěné na střeše, ve kterých cirkuluje nemrznoucí směs. Většinou se jedná o komplexní systémy, které zajišťují ohřev užitkové vody pro dům a zbytkové teplo se ukládá do bazénu.

Další možností je použít přímý elektrický ohřev, v podstatě elektropatronu vsazenou do proudu bazénové vody za filtrací.

Dále přichází v úvahu bazénové tepelné čerpadlo, které odebírá teplo ze vzduchu a transformuje ho do bazénové vody. Pokud má dům na vytápění nainstalováno topenářské tepelné čerpadlo tak je možné ho využít i na ohřev bazénu. Totéž platí o využití kotle k ohřevu bazénu. Může to být kotel na plyn, na pevná paliva, na štěpku.

Platí, že pokud k ohřevu bazénu použijeme solární systém plněný nemrznoucí směsí, topenářské tepelné čerpadlo nebo kotel tak v žádném případě nemůžeme bazénovou hnát přímo do zdroje, tedy do soláru, TČ nebo kotle. Chlorovaná bazénová voda by tato zařízení zničila. Musíme tedy použít výměník pro oddělení topné vody od bazénové vody. Výměníky mohou být trubkové nebo deskové.

Ohřev podle typu bazénu

Kvalita a cena technologie na ohřev bazénu musí samozřejmě korespondovat s velikostí a kvalitou bazénu, kvalitou izolace a kvalitou zastřešení bazénu.

Ohřev otevřeného bazénu

U bazénu otevřeného, nezakrytého se asi nevyplatí příliš investovat do ohřevu, bazén rychle chladne a investice vložená do ohřevu přichází nazmar.

Ohřev zakrytého bazénu nebo vnitřního bazénu

Jiná situace je u bazénu zastřešeného nebo přímo vnitřního. Zde máme na výběr z několika možných technologických řešení:

 • elektroohřev
 • kvalitní solární ohřev
 • bazénové tepelné čerpadlo
 • topenářské tepelné čerpadlo
 • kotel

Rychlost ohřevu bazénu

Za jak dlouho se Váš bazén ohřeje?

Pro výpočet tepelného výměníku platí, že zdroj (libovolný zdroj) o výkonu 1 kW ohřeje 1 m3 vody za hodinu o 0,85°C. S těmito čísly se dá samozřejmě pracovat jako s trojčlenkou, takže například:

 • Zdroj 10 kW ohřeje 1 m3 vody za hodinu o 8,56°C
 • Zdroj 10 kW ohřeje 10 m3 vody za hodinu o 0,85°C
 • Zdroj 10 kW ohřeje 20 m3 vody za hodinu o 0,43°C

Tato čísla nemají nic společného s druhem zdroje nebo třeba s velikostí výměníku, je to čistě termomechanika. Prostě pokud do bazénové vody předáváme energii o výše uvedených kilowatech tak dostaneme popsaný nárůst teploty bazénové vody. 

Solární ohřev bazénu

Ten můžeme rozdělit na:

 • skutečně jednoduché systémy, v podstatě černé plastové trubky nebo kolektory, umístěné v blízkosti bazénu, které absorbují teplo ze slunce a předávají ho do bazénové vody. U těchto systémů bazénová voda přímo proudí uvnitř kolektorů a přebírá si s nich teplo. Na zimu se vypouštějí.
 • Složitější solární systémy používají kvalitní deskové nebo vakuové kolektory umístěné na střeše. Většinou se jedná o komplexní systémy, které zajišťují ohřev užitkové vody pro dům a zbytkové teplo se ukládá do bazénu. V těchto solárních kolektorech cirkuluje nemrznoucí směs a pracují celoročně, nemůžeme tedy do nich přímo pustit bazénovou vodu.

Abychom mohli tepelnou energii z těchto kolektorů využít pro ohřev bazénu tak musíme použít výměník tepla. Výměník tepla je vlastně „převodník tepla“, přes který se energie obsažená v nemrznoucí směsi ze solárních kolektorů předává do bazénové vody. Je to prostě jakási oddělovací jednotka, ve které se teplo z primáru (solar) předává do sekundáru (bazénová voda). Primární, topnou stranou výměníku cirkuluje voda ze solárů a sekundární stranou cirkuluje bazénová voda která odebírá teplo ze solárního okruhu. Výměník je tedy třeba vždy dimenzovat podle výkonu zdroje.

 

Ohřev bazénu bazénářským tepelným čerpadlem

Bazénářská tepelná čerpadla jsou přímo určena k vytápění bazénů. Instalují se do blízkosti bazénu. Potřebují zdroj elektrické energie, přístup vzduchu a musí přes ně proudit bazénová voda. Je to vlastně „obrácená lednička“. K elektrické energii potřebné k pohonu kompresoru se přidává teplo ze vzduchu a výsledek se předává do bazénové vody.

Účinnost těchto tepelných čerpadel podstatně klesá se snižující se venkovní teplotou. Pracují většinou do venkovních teplot cca 4°C, při nižších teplotách je jejich výkon malý a začínají namrzat. Na zimu se odstavují. Nejsou vhodná pro vnitřní bazény, protože nedokáží zajistit ohřev během zimy.

 

Ohřev bazénu topenářským tepelným čerpadlem

Pokud je v domě nainstalováno tepelné čerpadlo pro vytápění, tak je možné ho využít k vytápění bazénu. Do topenářského tepelného čerpadla není možné hnát přímo bazénovou vodu. Výstupem z topenářského tepelného čerpadla je topná voda většinou 45–50°C používaná v topném okruhu domu. Abychom mohli touto vodou ohřívat bazén, tak musíme do okruhu vsadit tepelný výměník. V našem případě to bude výměník, který bude mít na primární straně topnou vodu 45°C a na sekundární straně bazénovou vodu.

Výměník tepla je vlastně „převodník tepla“, přes který se energie obsažená v topné vodě předává do bazénové vody, proto je třeba výměník vždy dimenzovat podle výkonu zdroje. Výměník prostě musí s jistotou přenést výkon zdroje, tedy být tak velký, aby odebral energii, kterou zdroj vyrobí a předal jí do sekundárního media. V případě tepelného čerpadla to znamená, že výměník musí být počítán na přesně zadaný maximální výkon tepelného čerpadla, teplotu topné vody 45°C a teplotu ohřevu bazénové vody na cca 32°C.

Ohřát vodou o teplotě 45°C druhou vodu na teplotu 32°C je ve skutečnosti poměrně obtížné zadání, proto výměníky pro přenos tepla z tepelných čerpadel do bazénové vody vycházejí velké.

 

Ohřev bazénu kotlem

Pokud je v domě nainstalován plynový kotel nebo kotel na pevná paliva, tak je možné ho využít k vytápění bazénu.

Do kotle není možné hnát přímo bazénovou vodu. Výstupem z kotle je topná voda většinou 70°C používaná v topném okruhu domu. Abychom mohli touto vodou ohřívat bazén, tak musíme do okruhu vsadit tepelný výměník. V našem případě to bude výměník, který bude mít na primární straně topnou vodu 70°C a na sekundární straně bazénovou vodu. Výměník je tedy třeba vždy dimenzovat podle výkonu zdroje. Výměník prostě musí s jistotou přenést výkon zdroje, tedy být tak velký, aby odebral energii, kterou zdroj vyrobí a předal jí do sekundárního media. V případě kotle to znamená, že výměník musí být počítán na přesně zadaný maximální výkon kotle, teplotu topné vody 70°C a teplotu ohřevu bazénové vody na cca 32°C.

Ohřát vodou 70°C druhou vodu na 32°C není obtížné, výměníky proto vycházejí malé.

Ohřev bazénu přes výměník tepla

Abychom bazén ohřáli tak do něj musíme dostat tepelnou energii z nějakého vnějšího zdroje. Jak již bylo v předchozích kapitolách několikrát uvedeno, tímto zdrojem může být: jednoduchý nebo komplexní solární systém, elektroohřev, bazénářské nebo topenářské tepelné čerpadlo případně kotel.

U kvalitních solárních systémů, topenářských tepelných čerpadel a kotlů není možné hnát bazénovou vodu přímo dovnitř do zdroje, tam cirkuluje upravená topenářská voda případně nemrznoucí směs. Pokud by se tam dostala chlorovaná nebo slaná bazénová voda tak by zařízení zkorodovalo. Je potřeba topnou vodu výměníkem oddělit od bazénové vody.

Výměník tepla je vlastně „převodník tepla “, přes který se energie obsažená v topné vodě předává do bazénové vody. Primární, topnou stranou výměníku cirkuluje topná voda a sekundární stranou cirkuluje bazénová voda, která odebírá teplo z topného okruhu. Výměníky mají vždy čtyři hrdla: horké primární topné medium vstup, ochlazené primární medium výstup (vratka), studené sekundární medium vstup, ohřáté sekundární medium výstup.

Je potřeba uvědomit si, že výměník sám žádné teplo negeneruje, pouze předává teplo z jednoho kapalného media do druhého. Výměník je tedy třeba vždy dimenzovat podle výkonu zdroje. Výměník prostě musí s jistotou přenést výkon zdroje, tedy být tak velký, aby odebral energii, kterou zdroj vyrobí a předal jí do sekundárního media.

Nyní se budeme zabývat výměníky trubkovými. Trubkový výměník je tvořen pláštěm (trubkou), ve které je svazek tenkých trubiček (trubkovnice). Vnitřkem trubiček proudí jedno medium, v případě výměníků BOWMAN je to bazénová voda, vně trubiček, tedy mezi pláštěm výměníku a vnější stěnou trubiček proudí druhé medium, v případě výměníků BOWMAN je to topná voda. Topná, primární voda předává teplo sekundární, ohřívané bazénové vodě přes stěny trubiček. Jako materiál trubiček v bazénových výměníkách je přednostně používán titan, který má vysokou odolnost proti chlorované a slané bazénové vodě. Výměník se do bazénového okruhu zapojuje za filtraci, ale před dávkování chloru nebo jinou chemickou úpravnu.

Jaký výměník tepla zvolit?

Jak již bylo popsáno v předchozích kapitolách, výměník pro ohřev bazénu je zařízení, které umožňuje, aby topná voda předávla energii bazénové vodě. Vzhledem k tomu že bazénové vody proudí hodně, fitrace bývá 6 až 12m3/hod, tak nejvhodnější je výměník trubkový. Většinou má hrdla o průměru 50 nebo 63 mm, takže dokáže pojmout velké průtoky na bazénové vodě. Závěr tedy je, ženejvhodnější bazénový výměník je titanový trubkový. V našem případě značky BOWMAN, kvalitní, léty odzkoušený, se zárukou 5 let.

Nabízíme celou řadu titanových výměníků BOWMAN:

 • BOWMAN 40 Titan
 • BOWMAN 60 Titan
 • BOWMAN 70 Solar Titan
 • BOWMAN 90 Titan

Určení velikosti výměníku tepla

Co bude zdrojem topné vody pro výměník tepla na ohřev bazénu?
šipka   šipka   šipka
kotel na plyn nebo tuhá paliva   tepelné čerpadlo na vytápění domu   solární systém
šipka   šipka   šipka   šipka   šipka
výkon
do 30 kW
  výkon
do 10 kW
  výkon
10 kW až 18 kW
  do tří kusů solárních panelů   od tří do osmi kusů solárních panelů
šipka   šipka   šipka   šipka   šipka

výměník

BOWMAN 40 Titan

 

výměník

BOWMAN 60 Titan

 

výměník

BOWMAN 70 Solar Titan

 

výměník

BOWMAN 40 Titan

 

výměník

BOWMAN 60 Titan

Samozřejmě platí pravidlo, že větším výměníkem rozhodně nic nezkazíte, přenos tepla je rychlejší, za stejné peníze a při menších ztrátách. Ve výše uvedené tabulce je však optimální stanovení výměníku pro Váš bazén.

Pokud si však stále nejste jistí, jaký výměník by byl pro Váš bazén tím správným, napište nám nebo se na nás obraťte telefonicky.

Potřebujete-li výměník s vyšším výkonem? Umíme vyrobit výměníky podle individuálních potřeb zákazníků. Pošlete nám svoji poptávku.

Více informací - přílohy


 

Dostupnost Skladem
Doporučujeme
Kat.č.: 5113-5Ti
Cena: 48.642
Množství:
Do košíku
Obrázky produktu